ZamknijPierwsza Ochotnicza Straż Pożarna w Ociesękach, miejscowości położonej w województwie świętokrzyskim, powiecie kieleckim, na terenie gminy Raków, powstała około 1920 r. i działała do początku lat 70-tych. W tym okresie jednostka dysponowała spalinową motopompą oraz kilkoma odcinkami węży pożarniczych. Sprzęt był dowożony do pożaru wozami konnymi. Z powodu małego zaangażowania i aktywności mieszkańców około 1970 r. straż uległa samorozwiązaniu.

W 2001 r. staraniem Pana Stanisława Michalczyka i ówczesnego sołtysa Jerzego Jopkiewicza podjęto działania związane z reaktywacją Ochotniczej Straży Pożarnej w Ociesękach. Rejestracja Stowarzyszenia odbyła się 27 grudnia 2001 r. Jego celem był udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz działania na rzecz lokalnej społeczności. Prezesem Zarządu został Stanisław Michalczyk, a naczelnikiem Stanisław Kraska. Początkowo organizacja liczyła 25 członków, a jej siedzibą stały się pomieszczenia po byłym Urzędzie Pocztowym.

Dzięki pozyskaniu z JRG PSP w Chmielniku motopompy PO-5, wyposażeniu w węże gaśnicze i inny sprzęt oraz dostosowaniu przekazanego przez Policję samochodu Żuk w 2003 r. jednostka osiąga zdolność do pełnego udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Wkrótce zostaje także wyposażona w system tzw. selektywnego powiadamiania. Organizacyjnie jednostka OSP w Ociesękach podlega JRG PSP w Chmielniku.

We wrześniu 2006 r. Prezydium Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP nadaje Ochotniczej Straży Pożarnej w Ociesękach sztandar, ufundowany przez mieszkańców wsi Ociesęki, Nowa Huta i Wólka Pokłonna, jako symbol ofiarnego działania w ochronie przeciwpożarowej na rzecz ratowania życia, zdrowia i mienia. W uroczystości nadania i poświęcenia sztandaru wzięli udział m.in. Prezes Zarządu OW Związku OSP RP, poseł na Sejm RP Mirosław Pawlak, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Franciszek Wołodźko, przedstawiciele władz wojewódzkich i powiatowych PSP i OSP, władze gminy Raków, delegaci jednostek OSP z terenu gminy Raków oraz zaprzyjaźnionych jednostek z Lechowa, Daleszyc, Bodzechowa i Łagowa. Uroczystość ta stała się ważnym wydarzeniem dla licznie zgromadzonych mieszkańców Ociesęk i okolicznych miejscowości.

Wiosną 2007 r. Komenda Policji w Kielcach przekazuje do użytku OSP Ociesęki samochód Lublin II, który po remoncie i doposażeniu jest użytkowany do chwili obecnej. W 2007 r. organizacja zostaje również członkiem Związku Stowarzyszeń w ramach Lokalnej Grupy Działania "Białe Ługi" programu LEADER+.

Ochotnicza Straż Pożarna w Ociesękach bierze aktywny udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i likwidacji miejscowych zagrożeń na terenie gminy Raków (około 25 wyjazdów rocznie), a jej członkowie poddają się szkoleniom dla strażaków-ochotników, organizowanym przez Oddział Wojewódzki Związku OSP i Komendę PSP w Kielcach.

Działalność OSP to także udział w życiu lokalnej społeczności, w tym uroczystościach religijnych parafii Ociesęki, obchodach Dnia Dziecka, gminnym Święcie Pieczonego Ziemniaka - Dniu Świętej Tekli. Poczet sztandarowy reprezentuje naszą jednostkę przy wielu okazjach związanych z życiem strażackiej społeczności. Coroczną tradycją stało się obchodzenie Wigilii Strażackiej we wspólnym gronie i z udziałem zaproszonych gości.

W najbliższych planach jednostki jest pozyskanie środków na remont i rozbudowę remizy, dzięki czemu będzie możliwe rozszerzenie działalności o prowadzenie świetlicy wiejskiej oraz zakup średniego samochodu pożarniczego. Naszą ambicją jest wejście do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego (KSRG).


 
      ZAPROSZENIE
Zapraszamy do współpracy wszystkie osoby i organizacje, którym bliska jest praca na rzecz społeczności lokalnych

Dysponujemy 2 salami o pow. 35 m2 i 25 m2 z zapleczem kuchennym i sanitarnym z przeznaczeniem na szkolenia, spotkania okolicznościowe itp.Designed by: SAWKO